Resources

Results: 35

Click to Download 'Lao PDR Washing Facilities Catalogue'

10.02.2017 | Lao PDR | GIZ | Other Organisations | PDF (2.96 MB)

Lao PDR Washing Facilities Catalogue

Daily hygiene group activities in schools are a simple, cost-effective way to promote a healthy life and good education for Read More

Click to Download 'School Community Manual Lao (Lao language)'

09.10.2015 | Lao PDR | GIZ | PDF (2.56 MB)

School Community Manual Lao (Lao language)

ປື້ມຄູ່ມື ສຳລັບໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນໃນການປະຕິບັດວຽກ  ງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ ສະບັບນີ້ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ ໜ່ວຍງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ ເຊິ່ງແມ່ນກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເປັນຫຼັກ  ຮ່ວມກັບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໄດ້ຮັບການ ສະໜັບໜູນທາງດ້ານວິຊາການຈາກອົງການ Deutsche  GesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit Read More